Adresa se obține la Insituția Publică cadastrul Bunurilor Imobile (care este deținătorul Registrului) prin depunerea cererii de conferire a adresei la Centrul Multifuncțional amplasat în raionul în care se află bunul imobil pentru care se solicită adresa. Informații detaliate despre acest serviciu (cine poate depune cererea, documentele necesare, etc) pot fi vizualizate aici.

Potrivit prevederilor Legii nr.151/2017, planurile de adrese precum și conferirea, modificarea sau anularea adreselor se înregistrează în Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor (RSUATA).


Potrivit cadrului legal, autoritatea publică locală este responsabilă de planul de adrese, care se aprobă prin decizia consiliului local. Deținătorul Registrului (IP CBI) este responsabil de corectitudinea datelor înscrise în RSUATA. Respectiv autoritatea publică locală (sau deținătorul registrului, în cazul în care i s-au transmis împuternicirile) este în drept să actualizeze planul de adrese cu respectarea cerințelor prevăzute în actele normative (Hotărîrea Guvernului nr.1518/2003).


Planul de adrese poate fi actualizat prin modificarea adresei în cazul în care sunt adrese duble (în actele de proprietate pentru diferite bunuri imobile este indicată aceiași adresă) sau adresa indicată este incorectă (bunul imobil nu are cale de acces către strada indicată în adresă), sau numerotarea nu corespunde cerințelor. (nu este consecutivă, se începe diferit, etc).


În cazul modificării adresei poate fi eliberat Extras din RSUATA, document autentificat de persoana împuternicită, care certifică adresa bunului imobil, are putere juridică și nu necesită modificarea actelor de proprietate (pct.21 al Anexei nr.2 la HG nr.1518/2003)

Există câteva motive posibile pentru care nu ați primit o notificare referitor la starea comenzii dvs.:

 • Ați introdus o adresă de email greșită;
 • Notificarea a fost clasificată eronat de furnizorul de servicii de e-mail și a fost plasată în folder-ul de spam;
 • A avut loc o eroare tehnică.

Pentru a verifica starea comenzii și a obține informații actualizate, vă recomandăm să accesați secțiunea de verificare a stării comenzii disponibilă pe pagina de depunere a cererii. Iată cum puteți proceda:

 • Deschideți pagina de depunere a cererii și identificați secțiunea ”Verifică starea solicitării”. Această secțiune poate fi accesată din colțul drept de sus al paginii sau prin activarea link-ul: https://eservicii.gov.md/ipcbi/cadastru/verify-status-request;
 • În secțiunea de verificare a stării solicitării, introduceți numărul cererii FOD. Numărul cererii poate fi găsit în recipisa generată de sistem la ultima etapă de depunere a cererii (imediat după achitarea comenzii prin intermediul MPay)sau în email-ul de confirmare a comenzii. Asigurați-vă că introduceți numărul corect și în formatul solicitat;
 • După introducerea numărului cererii FOD, accesați butonul ”Caută„ și vizualizați informațiile actualizate privind starea comenzii dvs.

În cazul în care ați solicitat recepționarea electronică a documentelor cadastrale, iar în MCabinet lipsește linkul de accesare a acestora, vă recomandăm să urmați pașii conform succesiunii stabilite:

 1. verificați că ați accesat compartimentul ”Documentele mele” din MCabinet;
 2. încercați să actualizați pagina web (prin apăsarea tastelor Ctrl+F5 sau Shift+F5). Uneori link-ul de accesare a documentului poate fi afișat după o actualizare a paginii;
 3. contactați echipa noastră de suport tehnic sau suport informațional la numerele de telefon disponibile în partea de jos a paginii de depunere a cererii. Asigurați-vă că furnizați detalii relevante, precum numărul cererii sau alte informații necesare pentru a identifica și soluționa problema într-un mod prompt și eficient.

La moment nu este posibil să depuneți o cerere online în calitate de reprezentant legal al copilului minor. E de menționat că, cererea poate fi depusă de către dumneavoastră la ghișeul registratorului din incinta centrului multifuncţional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.


Subsecvent, ţinem să vă informăm că, pentru dezvoltarea continuă a calităţii serviciilor prestate, se planifică suplinirea opțiunii, pentru a facilita și eficientiza procesul de depunere a cererilor.

Lucrările de evaluare/reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării se execută de către Serviciile cadastrale teritoriale, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 1. Legea privind activitatea de evaluare nr. 989 din 18.04.2002;
 2. Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării nr. 827 din 18.11.2020.

Valoarea estimată se bazează pe parametrii tehnico-economici, caracteristici pentru fiecare categorie de bunuri imobile şi este determinată în cadrul procedurii de evaluare masivă a tuturor bunurilor imobile dintr-o anumită categorie. Datele necesare evaluării sunt colectate din documentația cadastrală păstrată în arhiva Serviciului cadastral teritorial.


Pentru a afla valoarea estimată în scopul impozitării a bunului imobil care îl deţineţi în proprietate, puteţi accesa serviciul din rubrica e-Cadastru de pe pagina www.ipcbi.gov.md sau solicita extrasul din capitolul-supliment al registrului bunurilor imobile prin depunerea cererii on-line sau la ghişeul din cadrul Centrului multifuncţional, în raza de deservire a căruia se află bunul imobil

În cazul necorespunderii datelor folosite la calcularea valorii cu cele din teren, vă puteţi adresa cu o cerere la Serviciul cadastral teritorial, în raza de deservire a căruia se află obiectul evaluat, cu solicitarea de a verifica şi corecta datele respective. În cazul constatării unei discrepanţe între datele din dosarul cadastral şi cele din sistemul informaţional de evaluare, Serviciul cadastral teritorial va opera modificările respective, vă va informa despre corectare şi va transmite informaţia actualizată Serviciului fiscal de stat.


Dacă în urma verificării se va constata că motivul discrepanţelor este reconstrucţia sau altă intervenţie efectuată în timp asupra bunului imobil, iar datele cadastrale nu au fost actualizate de proprietar, Serviciul cadastral teritorial vă va recomanda să iniţiaţi lucrări cadastrale în vederea aducerii în concordanţă a datelor din dosarul cadastral cu datele din teren. Ulterior, valoarea va fi recalculată, iar datele actualizate vor fi transmise Serviciului fiscal de stat.

 1. copia de pe actul de identitate;
 2. copia documentului ce confirmă împuternicirile de reprezentare, după caz;
 3. copia certificatului de moştenitor;
 4. copia deciziei privind refuzul înregistrării dreptului de către registrator în condiţiile prevederilor cadrului legal sau copia cererii solicitantului privind retragerea/anularea comenzii de prestare a serviciului;
 5. copia avizului cu privire la respingerea executării serviciului solicitat;
 6. dovada de achitare în cazul plăţilor altele decât Mpay.
 1. prin virament – în cazul existenţei contului bancar deschis pe numele solicitantului în băncile din Republica Moldova, cu anexarea certificatului/informaţiei emise de către acestea, care va conţine datele bancare ale solicitantului (ataşarea la cerere a copiei cardului bancar se interzice);
 2. prin oficiile ÎS Poşta Moldovei – în modul stabilit conform prevederilor contractului încheiat cu expedierea mandatului electronic bănesc la punctul de destinaţie (adresa poştală).

Pentru a obține copia actului din dosarul cadastral al bunului imobil urmează să depuneți o cerere la ghișeul registratorului și să indicați exact documentul copia căruia solicitați și să achitați tariful aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2020. Menționăm că, copiile de pe actele justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se eliberează titularilor de drepturi indicaţi în act sau participanţilor la tranzacţie, reprezentanţilor acestora precum și persoanelor ș organelor de stat indicați expres în art. 6 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.

Pentru a obține informația din cadastrul bunurilor imobile despre proprietarii unităților dintr-un condominiu, este necesar să depuneți o cerere la sediul IP Cadastrul Bunurilor Imobile (mun. Chișinău, str. Pușkin, 47), ori să o expediați prin posta electronică info@ipcbi.gov.md Aceste informații se furnizează gratuit o singură dată într-un an calendaristic.


La cerere urmează să anexați documentele doveditoare ce confirmă calitatea de Președinte al APC.

În cazul în care cererea privind înregistrarea bunului imobil și a dreptului de proprietate asupra lui a fost respinsă registratorul din domeniu cadastrului urmează să consemneze în scris pe cerere temeiurile respingerii cu trimitere la prevederile legale pe care este întemeiată respingerea, Respingerea cererii poate fi contestată la registratorul IP Cadastrul Bunurilor Imobile (str. Pușkin, 47 mun. Chișinău), iar decizia acestuia poate fi atacată în instanța de judecată. În cazul în care registratorul IP Cadastrul Bunurilor Imobile va constata că respingerea a fost emisă neîntemeiat, acesta o va anula și va decide asupra înregistrării drepturilor solicitate.